Opłaty

Opłaty

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Na podstawie ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) i rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w  sprawie  opłat  za  czynności   urzędowe  wykonywane  przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z  2013 r., poz. 808):

 

· Opłaty za wydanie dowodu legalizacji przyrządu pomiarowego ustala wnioskodawca na formularzu, który składa wraz z wnioskiem o przeprowadzenie legalizacji w urzędzie miar.
Termin uiszczenia opłat – 7 dni od dnia złożenia wniosku. Nieuiszczenie w terminie opłat skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

· Opłaty za wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych określane są  w umowach cywilnoprawnych.
Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

· Opłaty związane z kontrolą towarów paczkowanych ustala organ administracji miar w drodze decyzji biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz wysokość stawki godzinowej za czas pracy pracowników administracji miar. Termin uiszczenia opłaty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Na  podstawie  ustawy  z dnia  z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 poz.1373):

 

· Opłaty za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych ustalane są zgodnie z cennikiem Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych.
Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie opłat można uzyskać kierując zapytanie na adres

oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl lub pod następującymi numerami telefonów:

(91) 434 75 82 + nr wew. 27

(91) 434 49 52 + nr wew. 27

(91) 434 75 66 + nr wew. 27

Metadane

Data publikacji : 08.03.2017
Data modyfikacji : 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry