Komunikat Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Komunikat Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie
z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczący możliwości odroczenia terminu
dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych

 

 

Szanowni Państwo,

31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Art. 29 tej ustawy wprowadził rozdział 7a, zawierający art. 26c w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285).

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz.1086).

Art. 45 tej ustawy zmienił art. 26c ustawy Prawo o miarach.

Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązuje rozdział 7a ustawy Prawo o miarach w następującym brzmieniu:

„Rozdział 7a

Przepisy epizodyczne

Art. 26c 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji albo przeprowadzenia oceny zgodności nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.

3. Odroczenie terminu  dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej, a za czynności wydania takiej decyzji nie pobiera się opłaty.

4. W przypadku przyrządów pomiarowych:

1) wykorzystywanych w procesie eksploatacji pomiarowych zbiorników naziemnych i podziemnych oraz stanowisk nalewczych, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm. ),

2) służących do pomiaru ilości przepływającego przez nie gazu,

3) służących do przeliczania objętości gazu

- odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5. W przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, wnioskodawca dołącza dodatkowo do wniosku, o którym mowa w ust. 1, informację o dokonanym przed upływem terminu do dokonania legalizacji ponownej przeglądzie stanu technicznego przyrządu pomiarowego i oświadczenie, że ten przegląd potwierdza sprawność przyrządu pomiarowego.

W związku z powyższymi przepisami zachęcamy Państwa do składania „Wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych”. Wzory wniosków poniżej:

  1. Wzór wniosku do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

(Wzór w PDF i edytowalny)

  1. Wzór wniosku do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie – Wydziału Zamiejscowego w Stargardzie

(Wzór w PDF i edytowalny)

  1. Wzór wniosku do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie – Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie

(Wzór w PDF i edytowalny)

  1. Wzór wniosku do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie – Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim

(Wzór w PDF i edytowalny)

  1. Wzór wniosku do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie – Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze

(Wzór w PDF i edytowalny)

 

Ponadto informuję, że w przypadku dodatkowych pytań szczegółowych informacji mogą udzielić pracownicy Punktów Obsługi Interesanta. Wszystkie dane kontaktowe znajdują na stronach: https://szczecin.gum.gov.pl oraz http://bip.szczecin.gum.gov.pl/

 

do góry