Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Autor : Justyna Piecuch

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie z siedzibą 70-414 Szczecin, pl. Lotników 4/5, tel. 91 434 75 66, e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – P. Justynę Piecuch, z którą można się kontaktować poprzez e-mail: administracja.oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rekrutacji, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.
 2. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz.164)
 4. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry