Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Opłaty -

Opłaty

Opłaty

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Na podstawie ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) i rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w  sprawie  opłat  za  czynności   urzędowe  wykonywane  przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z  2019 r., poz. 1679):

 

· Opłaty za wydanie dowodu legalizacji przyrządu pomiarowego ustala wnioskodawca na formularzu, który składa wraz z wnioskiem o przeprowadzenie legalizacji w urzędzie miar.
Termin uiszczenia opłat – 7 dni od dnia złożenia wniosku. Nieuiszczenie w terminie opłat skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

· Opłaty za wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych określane są  w umowach cywilnoprawnych.
Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

· Opłaty związane z kontrolą towarów paczkowanych ustala organ administracji miar w drodze decyzji biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz wysokość stawki godzinowej za czas pracy pracowników administracji miar. Termin uiszczenia opłaty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Na  podstawie  ustawy  z dnia  z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. z 2021 r. poz. 514, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 poz.1373):

 

· Opłaty za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych ustalane są zgodnie z cennikiem Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych.
Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

Tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej, w tym zawartość wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej albo ponownej; szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym sposób dokonywania legalizacji za pomocą metody statystycznej, rodzaje przyrządów pomiarowych, które mogą podlegać legalizacji dokonywanej za pomocą tej metody, oraz warunki jednorodności partii przyrządów pomiarowych; dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej; wzory decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji; wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających określa rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w  sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759).

 

Szczegółowe informacje w sprawie opłat można uzyskać kierując zapytanie na adres

oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl lub pod następującymi numerami telefonów:

(91) 434 75 82 + nr wew. 27

(91) 434 49 52 + nr wew. 27

(91) 434 75 66 + nr wew. 27

Metadane

Data publikacji : 08.03.2017
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry