Petycje

Informacje dotyczące petycji

Autor : Bogusław Rzeźnicki

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

 

Co to jest petycja?

 

Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami.

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

 

Petycje to:

 • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
 • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie z ich kompetencjami.

 

 

Petycje mogą składać m.in.:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
 • przedsiębiorcy.

 

 

Petycje można składać do:

 • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
 • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne.

 

 

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
 • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
 • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Tryb rozpatrywania petycji:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
 • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

 

 

Obowiązki adresata petycji:

 • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
 • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
 • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
 • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

 

Niezbędne elementy petycji:

 • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
 • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
 • złożenie podpisu,
 • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

 

 

Dane osobowe autorów petycji:

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.

 

Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych. Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się wówczas:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2016
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry