Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie

Autor : Aleksandra Jędrzejewska

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

sprzątaczka

w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie 

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

pl. Lotników 4/5

70 – 414 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca o charakterze fizycznym, polegająca na utrzymaniu w czystości pomieszczeń, klatki schodowej, posesji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca na terenie siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie z wykorzystaniem narzędzi do sprzątania, środków czystości i ubrania roboczego dostarczonego przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych, korytarzy i klatek schodowych (zamiatanie, zmywanie, wycieranie kurzu);
 • opróżnianie koszy na śmieci i makulaturę i wynoszenie do wyznaczonych na ten cel pojemników;
 • mycie urządzeń sanitarnych oraz utrzymanie czystości podłóg i ścian w tych pomieszczeniach;
 • okresowo mycie okien, obmywanie parapetów okiennych, drzwi i kaloryferów, sprzątanie strychu;
 • w razie potrzeb w okresie zimowym odśnieżanie podwórka oraz posesji wokół budynku.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

wykształcenie:

 • min. podstawowe;

 

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność;
 • sumienność;
 • umiejętność komunikowania się;
 • dobra organizacja pracy.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Termin składania dokumentów:        

 • dokumenty należy składać do: 12.04.2024 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:         

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

pl. Lotników 4/5

70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy RA)

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
 • kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
 • dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 91 434-75-66 wew. 19

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5,
  70-414 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: administracja.oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy
o pracownikach urzędów państwowych (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Metadane

Data publikacji : 05.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Jędrzejewska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
do góry